Április:
Gnómák
 
 

A  Nap teszi lehetővé, hogy a Napot lássuk. 

A gyémánt saját porával csiszolható.

A kristály önmaga szobrásza.

Ugyanegy bennünk a sebezhetőség és legyőzhetetlenségünk. 

A fanatikus fanatikusan harcol a fanatizmus ellen. 

A vágytalanság is vágy. 

A fegyvertelenség  védelme

A szenvedés arra való, hogy megszabaduljunk a szenvedéstől.  

Akik  nem tolerálják az intoleranciát.  

Szabadnak lenni a szabadságtól.  

Azzal segíteni, hogy nem segít,

Francia sakk: az győz, aki veszít.


Május:
 

Ha nem tudom, hogy nem tudom, azt hiszem, hogy tudom.

Ha nem tudom, hogy tudom, azt hiszem, hogy nem tudom.

  /Laining/

Akik megvásárolhatók, azokat nem érdemes megvásárolni.

Akarni úgy, hogy nem akarni.

Bízzuk a véletlent a véletlenre.

A tagadás életben tartja a dolgokat.

Amikor a normaszegés válik normává.

A korlátlan korlátoltság.

’Elvárom, hogy ne legyenek elvárásaid!”

„Soha nem fogom megbocsátani, hogy akkor azt nem bocsátottad meg nekem.

A nem látás a látást tanítja.

Végtelenség és betöltöttség.

A jó kérdés a választ is magában foglalja.

Június:    
 

A nevek az állandóságot őrzik.

A jó tettek lelkiismeret-furdalás nélkül pazarolhatók.

Az élvezet legfontosabb kulcsa a lemondásra való képesség.

Általában a halált nem vesszük halálosan komolyan.

Aki igazán szeret, álmában is  szeret.

3 szútra:

A bárka tanít evezni, kormányozni.

A nyilat kilőni az íj tanítja.

A fonal tanít szőni, fonni.

 

Poéta nascitur.

Ha nem vagy máris jógi, úgy soha azzá nem válhatsz.
                                                      /Mohán Sing/

Az ínség szerepe az ÚT megtalálásában. 
                                                     /Gurdjieff/

Tudni a nem-tudást, ez a legbölcsebb. 
                                                    /Tao te king 71. vers
Július:    
 

A kristály örvénylik.

A sorsunk annak függvényében alakul, amit megteszünk és amit nem teszünk meg. Amit elmulasztunk.

Sohasem vagy olyan közel Istenhez, mint az elhagyatottság napjaiban. Az Úr eltűri lelkedben azt, hogy elveszettnek érezd magad, mert így tisztít meg emberi énedtől, , így lehetsz egészen az övé.
                                                  /Kempis Tamás/

Félelmeinken a félelmeink segítségével lehet túljutnunk.

Akinek hazudunk, azt lényegében megvetjük. Akár azért, mert azt gondoljuk, az igazságot nem bírja ki, akár azért, mert azt gondoljuk, könnyen becsapjuk.

A kommunikáció lényege az energia csere, amely nem a szavakban, csupán a szavak által történik.

Van élet a halál után? Van élet a halál előtt?

Lehet a vereségben győztesnek és veszteségben nyertesnek lenni.

A szem nem látja önmagát.

A boldogság alkohol mentes ittasság.

Akarni úgy, hogy nem akarni.

Azzal segíteni, hogy nem segítünk.


Augusztus:    
 

A kövek is élnek.

A tudás nem elég, a nem tudás sem elég.

A Hold nem fénylene, ha a Nap fénye nem világítaná.

A szférák zenéjét azért nem halljuk, mert állandóan halljuk.   
   A   szférák zenéje a csend.

Hagyjunk időt az időtlenre!

Ha nem vágyod a váratlant, soha nem fogsz eljutni hozzá,   
   mert   más úton nem megközelíthető.   
                                                                 / Hérakleitosz /

A víz a mélységeket keresi.

A víz a mélységeket betölti.

Nem lehet kétszer ugyan abba a folyóba lépni.
                                                                 / Hérakleitosz /

A víz a saját medrét kivájja.

A változás állandósága.

Ugyanegy bennünk a halott és az élő, a fiatal és az öreg,   mert ez   innen átérve azzá, az átérve ezzé lesz.                                                                /Hérakleitosz /Szeptember:  
 

A szégyen szégyene.

Rettegés a rettegéstől.

Az igazi tanítvány soha nem kételkedik a kegyelemben.

A művészet az élet szellemi megoldása.

A művészet: pszichikai tett.

„A filozófia a halállal való foglalkozás.”
                                                /Szókratész/

Solón: halála előtt senkit sem lehet teljesen boldognak tartani.

A harmónia ellentétekből áll.

Az ellentétek vonzzák egymást.

Hasonló a hasonlónak örül.

Az emberi élet célja transzcendens.

Mert aki meg akarja tartani az életet, elveszíti azt. Aki pedig kész elveszíteni is, megtartja.
                                                             /Mt.16/25./ 
Október:  
 

Epiktétosz a halálról: Ha lesz, nem leszek, ha nem lesz, leszek.

Voltaire halálos ágyán: Isten! Ha vagy, vedd kezedbe lelkemet, ha   van.

A politika és a gazdaág túl komoly dolog ahhoz, hogy irányítását   átengedjük politikusoknak, közgazdászoknak.
                                                                         /Schumacher/

A „Gutenberg galaxis” = a közvetlenség elvesztése.

Az egész az igaz.
                       /Arisztotelész/

Ha valaki egy személyben képes tudós és művész lenni, - bármilyen   paradox – a kétely és megbizonyosodás jól megfér benne egymás   mellett.

A Big Bang néhány kérdése:

1. mi robbant?
2. 10 a 18. hatványon  secundumban milyen volt a világunk, amely addig nem volt?
3. 10-15 milliárd évvel ezelőtt.

A KONTÚR a látható és láthatatlan világ határa.

Az alakformálódásokban a törvényszerűségek mellett a véletlennek
  és    következetlenségeknek is nagy szerep jut.

Az igazi titok önmagát őrzi.

Minden mértéktelenség az önmaga mértékvesztésén vérzik el.

Az igazi hitelesség nem fél az igazság kimondásától. 
November:  
 

A gonoszoknak csak a gonoszok felett van hatalmuk.

Az egyensúly egyensúlytalanságok egyensúlyából áll.

A művészet az élet szellemi megoldása.

A művészet pszichikai tett.

Szerendipitás: mást találni, mint amit keresünk.

Kívül keresni és belül találni.

Nem azért halsz meg, mert beteg vagy, hanem mert élő vagy.                                                                                         /Montaigne/

A betegség önmagában nem létezik, csak beteg emberek vannak.                                                                                        /Hippokratész/

Csak a tévelygők hiszik, hogy a világ elveszett.
                                                            /Cziffra György/

A hullám erejét a mögötte álló óceán adja.

Istent a láthatatlan kapcsolaton keresztül kell megtalálnunk.

Szentség = az erő erejének ereje. 
December:  
 

A madárdal lekottázhatatlan.

A pátosz összeköt a szellemmel, de a derű maga a szellem.
                                                                               /Kemény Katalin/

A tévutak önmagukat nihilizálják, csak előtte elgazosítják a közéletet.

„Gondolkodásának tárgya „az egész”.
                                                       /Hamvas Béla Evoláról/

A világ helyzete soha nem reménytelen, mert sohasem azokon múlik, akik nem hisznek az életben, hanem azokon, akik hisznek benne.
                                                                                     /Paul Valéry/

A szeretet soha el nem fogy.
                                       /I. Kor. 13/8/

A gonoszok lelke saját gonoszságuktól önismeretre kényszerül.

Egy sorsszerű akadály olykor szerencsétlenségnek tűnhet, holott valójában magasabb vezéreltség.

Van akiknek a bizonyosság félelmetes, másoknak bizonytalanság.

Az öröm: maradéktalan teljesség.

A feltétlen bizalom helyett helyesebb a megelőlegezett bizalmat gyakorolni.  

Az önismeret a 20. század egyik meghatározó fordulópontja.

 

Január:  
 

A prímszámok törvényszerűsége az, hogy nincs törvényszerűségük. 

A metafora a lángész megkülönböztető jegye, mert jó metaforát alkotni  annyi, mint felismerni a hasonlóságot.
                                                                     /Arisztotelész/

Igaz életet élni a káosz és bűn világában.

Szerencsétlen az az ember, aki a vétekben kitart.

A soknál mennyivel több az egy.
                                              /Babits Mihály/

Ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek.                                                                                  /Platón/

Isten a szereteten és a lelkiismereten keresztül szólít meg.

A kultúra és a személyes életcél elvesztése önpusztító élethez vezet.

„Lélek ha él égi jogán alul, alant sem nyugodhat az Orkuszon"
                                                                                          /Hölderlin/

A misztérium árulásnak halál a büntetése.

A 10 a minden, a 12 az összes.

A 12 bázis információ.

 

 

Február:  
 

A tapasztalati tudás, a személyes élmény fontosabb, mint a kilúgozott racionalitás. 

A HIT akkor értékes, ha magától van. Nem követelhető meg, nem adható át. A kikényszerített hit csupán egy görcsös állapot, éppen nem eleven hit.

Az a helyes, ha az ember saját elhatározásából változik meg.

Ajándék az, ha azt kapjuk, amire vágyunk. Lényege az önzetlenség, és az, hogy cserébe nem várunk semmit. Amit ráerőszakolunk a másikra, az nem ajándék, hanem a tolakodó ösztönünk.

Ha egy családban valami krízisben van, nincs egyedül. Kell lenni egy krízis párjának.

A kudarckerülő valójában nemcsak nem kerüli el a kudarcot, hanem valósággal eljegyzi magát vele.

Királyi dolog jót tenni azokkal, akik megaláztak.
                                                                         /Marcus Aurelius
/

Aki fizet gonoszt jóért, nem távozik annak a baj a házából.

Az elemek nem anyagok, hanem egymásba átalakuló minőségek, életjelenségek.

3 abszurditás:

 1. az idő pénz,
 2. a világ piac,
 3. a politika érdekekről szól.

A kérések teljesülése, a törekvések sikere nagymértékben függ attól, mennyire vagyunk képesek hinni azok megvalósulásában.

Az imaenergia akkor a leghatékonyabb, ha nem kérés formájában hangzik el, hanem állításban, kijelentében, mint a Miatyánk.

 

Március:  
 

Rég volt, amikor az emberek természetes bölcsességgel táplálkoztak és a csillagokból áradó gondolatokat ették.
                                    
/Paracelsus: Mágikus tanítások/

Akiről az emberi dolgok leperegnek, annak égi természete van.
Akinek pedig az ég erői segítenek, az az ég fia.
                                                   
/Csuang – ce/

 Szó, gondolat, tett körforgásának alkímiai folyamata.

 Korunkban a személyiség a szakralitás hordozója.
                                                    
/Hamvas Béla/

 Szakrális személy az, aki a lét magasabb és
alacsonyabb szférái között az egyensúlyt, a kapcsolatot fenntartja.

 Az ember származása isteni. Saját szent lényétől tanulja meg,
miként éljen.
                                                
/Püthagorasz: Arany eposz/

 Mindenkinek van őrangyala.

 Az anti kommunikáció is kommunikáció.

 Az anti kommunikáció tanítja a kommunikációt.

 Isten minden tudást az emberi lélekbe írt, mi mégis kívül keressük azt.

A Nap és a fénye, az óceán és a hullámzása, az énekes és a hangja,
a táncos és a tánc nem egy, nem kettő, hanem azonos.
Különböznek egymástól, de nem létezhetnek egymás nélkül.

 Soha nem élünk olyan igazán és intenzíven, mint amikor az életünk kockán forog.

 

 

Van-e élet a születés előtt és a halál után?

Beavatás: megváltoztatja a halál utáni életet, az asztrál- és étertest nem bomlik le.

Egyiptom mágiája a halál természeti és a feltámadás természetfeletti törvénye.

Az írás égi eredetű, szent dolog.

Egyiptomban minden a szellemi misztériumokból indul ki.

Csillagismeret: ami fent az égi rend, annak mása a földön minden.

Az egyiptomi kultúra a jelenvaló örök életet élte és örökítette meg.
Az élet a jelenben zajlik.

Atlantisz túlélői három hullámban telepedtek le. Ezek: India, Perzsia és Egyiptom.

Egyiptom városai és a csakra beavatások Ozirisz szétdarabolt és szétszórt testrészei  alapján lettek földrajzi helyek: Giza, Memphisz, Abydos, Karnak,n Théba, Abu Simbel, Héliopolisz.

A csillagos égbolt égi evangélium.

A fáraó beavatott pap-király, Nap-király, akiben a csoporttudatban élő nép öntudatra ébred.

Hermész Triszmegisztos: ami  nem örök, az nem igaz.

 

A tökéletes szám = osztóinak összegével, például:  6 = 1+2+3.

A harmónia ellentétekből áll.

Minden  titok a számokba van rejtve.

A belső fénynek nincs árnyéka.

A kvintesszencia a belső fény.

Archetípus : a régtől meglévő formák megtöltése örök jelennel.

A számok: szimbólumok, jelek és képek a valóságról.
Valóságértékük van.

A matematika : misztika.
A misztika határterület a látható és láthatatlan világ között.

A tíz szám a tíz sephira.  

A világ a Valóságra mondott hasonlat, és minden számban
az EGYETLEN EGY kering.

A 3,14 transzcendens szám. Megtestesítője a piramis.

A számhalmazok a koordináta rendszeren nem ábrázolhatók, mert tágabb dimenziókat ölelnek fel.
 

Az olaj a vízzel nem egyesül.

Az emlékezés kulcsai.

Sok jó cselekedetnek van átkos következménye.

Tudás és emlékezés egy azon dolog.

Minden érdekeltnek: a gyűlölet öngyűlölet is.

Vakmerő dolog, hogy az egész látható világ nem valóságos, hanem varázslat. Nem lehet elhinni és nem lehet nem elhinni.
                                                                    (Hamvas Béla: Archai)

A látásba látni, a hallásban hallani, a megértésben megérteni.
                                                                    (Upanisádok)

A szám a mérték, de maga láthatatlan. A geometriában láthatóvá válik.

Az élet egyensúlytalanságok egyensúlya.

Az ördög attól fél, aki tőle nem fél.

A rendet nem a rendőrök tartják fenn.

Veszélyes tendencia szegődik a nyomába az „önhibáján kívül” nehéz helyzetbe jutott eszmének. Mindenek előtt a felelősség elkenése miatt. Hiszen mindenki elsősorban önmagáért felelős.

 

A drágakőnek nem árt az idő.

Szenvedés szabadítja fel a szellemet.

A Hold nem fénylene, ha a napfény rá nem vetülne.

A rossz sokféle lehet, a jónak csak egy variánsa van: önmaga.

A szeretet és megnevezés életre keltő erő.

Nem az emberek teszik próbára az igazságot,
Hanem az igazság az embereket.

Magadból mondj igazságot!

Az igazság szobra:

 • talapzata: Minden harmónia legyen benned!
 • homlokzata: Add vissza érzékét az embernek!

A halál szüli a legmagasabb rendű életet.

A  legnagyobb megpróbáltatásokat, arcátlan gyalázatokat a legnagyobb tehetség védi ki.

A szeretet a legősibb formáló erő.

Nehéz szív, nehéz légzés, nehéz élet, a mérgezettség jele.
 

A végtelen nem mennyiség, hanem irány.      /Gauss/

A gótika az égbe tör, Isten után nyúló kulcsolt kéz minden építménye.

A tűzoltás nem az, ha kikapcsoljuk a riasztót.

Mennyire hasznos a struccpolitika?

Mikor leszünk azok, akik vagyunk?

A lelkek óceánjában senki nem lehet elszigetelt.

Vajon miért nem ér minden „kommunikáció” lélektől lélekig?

Az ember pszichológiája az Isten pszichológiájával keveredik.

A legfontosabb dolog transzcendentális lényünk keresése

Ellenségeinket, akikkel találkozunk, valójában saját lelkünkben hordozzuk.

Minden jóság jelt ad a jóságnak.

Azt gondoljuk, a végtelent nem tudjuk felfogni,
valójában a végtelennel való kapcsolatunkon múlik minden.

 

 

A lehetetlent is meg kell próbálni ahhoz, hogy a lehetséges sikerüljön.

Boldog az a nép, aki tudatában van annak, milyen értéket jelent a bölcs ember. Sőt, azzal is tisztában van, hogy nem hatalmi berendezkedések védik az országot, hanem a bölcs ember tanácsa.   (Hippokratész)

Születés és halál a létezés két arca.              (Démokritosz)

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.       (Péld. 9/10)

Ha felolvassa naponta saját hasznára, ép lesz a földön. Előjön minden tűzből és semmilyen gonoszság nem érheti.

(Pert em heru 17. mondás)

Ami jó, az jó.

Moráltalan morál.

A felületes filozófia elvezet Istentől, a mélyebb visszavezet hozzá.

Minden ember saját magának törvénye.

Az igazi titok önmagát őrzi.

Minden titok a számokba van rejtve,              (Püthagorasz)

A technika ördöge és az ördög technikája.

 

 

A szeretet nem ismeri fel önnön mélységét, amíg az elválás órája el nem érkezik.
                                                                     
(K. Gibran)

Árnyékunk is a Nap által látszik.

Ami határtalan és mérhetetlen, azt ne akarjuk behatárolni és megmérni.

A szarvas nem taníthat fürgeséget a csigának.

Az igazi szeretet önmagát beteljesíti.

Hiába szabadulunk meg a félelmünk tárgyától, ha a félelem bennünk megmarad.

Összefonódik bennünk, amit kívánunk és amitől rettegünk, amit utálunk és dédelgetünk, amit kergetünk és ami elől menekülni próbálunk.

A hiány további hiányokat generál, csak többlettel szüntethető meg.

Abban soha nem kételkedünk, hogy a Nap holnap is felkél.

A „gnózis”nem tárgyi tudás, inkább valamiféle üdvözítő ismeret.

Az orvosi „diagnózis” átismerést, belelátást jelent az emberbe.

Az éberség állandósult készenlét az égi jelek vételére.

 

 

Az ellenazonosulás is azonosulás.

A kőben keringő prána áram megfaragható.

A nem döntés is döntés.

Kiábrándulni a kiábrándultságból.

Öntörvényűség, saját meder, belső vezéreltség.

Előítélet: élményanyagunk szűrleménye, tapasztalati tudás, beidegzettség, kondicionáltság.

Legnagyobb probléma, ha valaki azt gondolja, hogy nincs problémája.

„Luxusproblémák” a gazdag emberek önhitt tévelygése, akik azt gondolják, hogy a világ problémája a szegények irigysége a gazdagok irányában.

Circulus vitiosus: a hiány örvénymenete.
A hiány hiányt generál.

A hierarchia függőleges tagoltságú, axis mundi.

Árnyékhordozás a kapcsolatokban: egymásra ítélve, utalva, utálva.

A műfajok a`priori kifejeződések, mint a szófajok.

 

Az ember nem azáltal világosodik meg, hogy elképzeli a világosságot, hanem azáltal, hogy tudatosítja a sötétséget
                                                      (C.G. Jung)

A halál a belekben van.
                                                      (Ilja Iljics Mecsnyikov, 1845-1916)

A mézelixír  csodálatos hatású mind a testre, mind a lélekre.

Simila similabus curantur = a hasonló hasonlót gyógyít.

A vér a lélek kelyhe, lényegében a testet és a lelket tartja egyben.

A lélek lélegzet teste a pulzusban számszerűsíthető.

Az önismeret az egyik legnehezebb és legigényesebb művészet.
                                                    (C.G. Jung)

A légzés megakadályozza a lélek kiszorulását a testből.
                                                     (Démokritosz)

A halál lényegében a lélek eltépődése a testtől.

A lélek a létfilozófia alfája és ómegája a mozgásával, az érzékelésévelés a  testetlenségével.

A belső autoritás a félelem mentesség.

A szenvedés lényeges eleme az életnek, segít az önmagunkon való túlemelkedésben.
De ha sértettség és önsajnálat rakódik rá, az hatványozottan távolít el a lényegtől.

 

 

A betegségtől való félelem veszélyesebb, mint maga a betegség.
                                                                              (Paracelsus)

A legnagyobb műveltség legközelebb jár a természethez. Egyedül a nagy természet törvényeit teljesítjük, ha a léleknek kifejtett gazdagságait tesszük boldogságunk alapjaivá, és nem az anyagnak oly hamar elhamvadó kincseit.
                                                             (Gr. Széchenyi István: Kelet népe)

A végtelenség nem mennyiség, hanem irány.
                                                             (Gauss)

Az igaz megtörténik a műben.
                                         (Heidegger)

Számtalanszor jártam már köztetek.
                                          (Püthagorasz)

A világtörténelem maga a világbíróság.
                                      (Schiller: Resignation

Egyén és társadalom illeszkedésének határterülete lelki természetű.

A végletek vonzásában alakul ki mind az antropológiai nihilizmus, mind az utópisztikus felmagasztosultság.

A félelem és gyűlölet előbb, vagy utóbb, de megteremti tárgyát.

A világ megváltoztatását önmagunk megváltoztatásával lehet és kell kezdenünk.

Az erkölcsi és spirituális hatalom erősebb minden fizikai erőnél.

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!

 

 

 

A tűz feléli önmagát

Néha a dolgok önmaguktól is rendbe jönnek.

A CSEND a szférák zenéje.

„Az ember tervez, Isten végez” mondásnak a fordítottja is igaz: Isten tervez, ember végez.

Magának árt, aki másnak árt.

A világ Isten világa. Emberek nem uralhatják.

A „világi” és „egyházi” hatalom még soha nem jutott egyezségre.
Pedig eredendően a belső és külső világunk: EGY.

A kommunikáció nem a szavakban jön létre, hanem az energiacserében.

Egy adott cselekvés megjelenési valószínűsége megnő, ha annak következménye az egyed számára jó.
Ez az effektancia törvénye, a motiváció és siker lényege.

Minden gyűlölet mélyén öngyűlölet munkál, amelyet rávetít a másikra, külső tárgyat keresvén saját indulatának.

A zsarnokok nem holtukkal pusztulnak el.
                                                     (Tao te king 42. vers)

Minden mértéktelenség az önmaga mértékvesztésén vérzik el.
A ráksejt éppen úgy, mint a fegyveres hadviselés.
 

A jövő a jelenben formálódik.

A bűn zsoldja a halál.
                     (Róm. 6/23)

Gyilkosság és öngyilkosság ugyanaz az önmagunk ellen fordított agresszió. Senki nem próbálhat meg mást elpusztítani anélkül, hogy ne találkozzék ugyan azzal a sorssal önmagában..

A hullám erejét a mögötte álló óceán adja.

Istent a láthatatlan kapcsolaton keresztül kell megtalálnunk.

Vízcsepp személyiségünk a végtelen lélekóceán része.

Testünk univerzuma:

 • tudás,
 • törvény,
 • bölcsességben kortalan,
 • töredékeiben is jelképes.

Ha cél van, lesz hozzá ösvény is.
                                (szuahéli mondás)

Nincs nagyobb balgaság az időszerűtlen bölcsességnél.
                                                                              (Erasmus)

Az ember sorsa a daimón.
                            (Hérakleitosz
)

A karma-tan értelmében minden ember önmaga őse és utóda.

A csillagok a sötétségben tündökölnek kölcsön fénnyel.

 

 

Rózsatövis.

Az utolsó szó joga.

Kínvallatás.

Emésztő csüggedés.

Vérbíróság.

A torzó.

Szellemtörténet.

Valláspolitika.

Ókor – reneszánsz – Vízöntő kor, de hogyan tovább?

Kozmológiai fatalizmus

Pénzen vásárolt „gyógyítások”.

Az utolsó vacsora.

 

A „nincs pénz” sokakat megtorpanásra késztet. Mások felgyorsulnak, mert azt mondják: „Pénz van, csak attól függ, ki kapja!”

Minél őszintébb egy hangvétel, vagy kép, amelyet magunkról festünk, annál általánosabb érvényű. Ez a hitelesség paradoxonja.

Történelmi bozót.

A „hű” ábrázolásban az állandót, vagy az átmenetit ragadjuk meg?

De mi jön a következmények és ellentmondások után?

Tanúbizonyság.

Más szívből kereszténynek lenni, vagy valamiféle szabályhoz igazodni.

Lidérces vágyak.

A céltalan kóborlás a 21. században is lehetséges még?

Semmittevés.

Nehéz eldönteni, hogy az élettől, vagy a haláltól félünk-e jobban:

A szabályok szabálya és a törvények törvénye tovább merevíti, de egyben kitörésre is készteti az amúgyis torzult viselkedést.

 

 

Az igazságot önmagáért kell szeretnünk. Ez az egyik legfőbb magatartást szabályozó erő.

A mértékletességet szintúgy.

Az élettel gazdaságosan kell bánnunk, hogy élvezet, öröm, felelősség és tettek egyaránt legyenek benne.

„ÉLSZ!” ne gondold, hogy semmit sem csinálsz!

Az arcom mögött vagyok, vagy az arcomon?

A meghasonlás.

A nyom.

Történelmi csata a 16. és 17. században a tudatos és a tudattalan lélekműködés között.

Az ókor – reneszánsz –reformáció – felvilágosodás – Vízöntő kor mágikus vonala.

Támadva védekezés, ez gyakori fegyver a kommunikációban.

Aki magát mentegeti és magyarázkodik, az magát vádolja. Azaz elfogadta a vádlott szerepet.

A sebezhetőség Achilles sarka.

 

 

Nyílméreg.

Vadászszenvedély.

Betyárbecsület.

Kőhajintásnyira

Vérszerződés.

Ingovány.

Orvlövész.

Hullámsír.

Geopolitikai játszma.

Szőnyegbombázás.

Képmutatás.

Bőrkeményedés a szíven.

 

Szájhagyomány.

A bábnak nincs élete a bábművész nélkül.

Hitszegés.

Kegyelemdöfés.

Kontraszt környezet, negatív atmoszféra.

Bombariadó.

Pontonhíd.

Abnormális dolgokhoz igazodni, az soha nem térül meg.

Az agymosás technikák szakértői.

Fényűzés.

Hatalomtechnika.

Száraz humor.

 

 

A torzó.

A járvány is a fizikai, lelki és szellemi szinteken terjed.

Időzítés.

Hátra szaltó.

Sírkő.

Kockajáték.

Nehéz szív.

Reménykedj a legjobban, de készülj fel a legrosszabbra.

Megtestesülés, megtestesítés.

Fájlalás.

Gravitációs pontunk a föld. Anyánk a föld, apánk az ég, megtartó erőnk a földhöz való ragaszkodás és a kollektív emlékezet.

Örökség az emberiség kollektív emlékezetében.

 

 

A győzelmet nem kell megmagyarázni.

Az ellenfeleket komolyan kell venni

Nem a célt kell megvalósítani, hanem utakat kell keresni hozzá.

A megismerésben eggyé válunk a megismerttel.

A változások mindig belsők. A változtatáshoz belsőleg kell megváltoznunk.

Szemtanú.

Az archetípusok energiaminták.

Ugyanazzal az erővel lehetünk boldogok és betegek.

Az egész fa formája lenyomatot képez a levelek erezetében.

A betegség az egészség része.

A nonszenszben olykor az abszolút igazságot láthatjuk.

A legteljesebb értelmetlenségben a fordulópont lehetősége rejlik.

 

 

 

Kirakatper.

Minden ismétlődik, de valójában semmit sem lehet megismételni.

Koporsóvivők.

Vérpad.

Vérvonal.

Vizsga és diploma kufárkodás.

A halál legyőzhetetlen és feltartóztathatatlan.

Az akarat szabadsága lélek- és istenismeret nélkül anarchia lett.

Az időt nem lehet megállítani.

Tabu témák a szólásszabadságban.

A blöffök áldozatai.

Ha a rosszal szembeszállunk, erősítjük azt az ellenállásában. A nem cselekvés hatásosabb: akkor az erőlködése afféle nyitott kapu döngetése lesz.

 

 

A szerelmet nem lehet tanítani.

Illemgátlások.

A derű.

A reális és képzeti idő.

A valóságérzet.

Nehéz a valóságról igazan és igazán szólni.

„Mert semmit nem cselekedhettek az igazság ellen, hanem csak az igazságért.”

(II,  Kor. 13/8.)

Kínvallatás.

Nyelvjárás, tájszólás.

Az a mester, aki meg tudja valósítani azt, amit tanít.

Renormalizálás.

A „SZEMÉLY” etikai kategória...

 

 

A technikai civilizáció aláássa a szellemi kultúrát.

Az élet „megfoghatatlan”, mégis van.

A teljes félelem elűzi a szerelmet,
a teljes szerelem elűzi a félelmet.

Sohase hidd el, de mindig járj utána! – tartják a tengeri kincsvadászok.

Tükröződés.

Isten nem magas mérce, hanem az egyetlen mérce.

Fényvisszaverődés.

Szimmetria és aszimmetria.

Formateremtés és formabontás.

A formula nem forma!

Kéziratok.

A múlt élő emlékei vagyunk.


 

Vélemény diktátorok.

Lavinahatás.

„Aki nem tud szembenézni a múltjával, arra van ítélve, hogy örökké megismételje azt.”
                      (George Santayana)

„Azt érzem, hogy nem érzek semmit” – hangzott el egy ízben.

Szegény gazdagok és gazdag szegények.

Az élet a jelenben zajlik, de az emléknek száz ideje van.

Lélek denevérek.

Újgazdagok és újszegények.

Lélekbőrök.

Katartikus őrjöngések.

A kockabolsevizmus kipukkadt lufija.

Időbörtön.


 

Hívórím, válaszrím.

Belső készenlét és külső lehetőség.

Qui perde, peche.

Önuralom, önlegyőzés, ösztöneink feletti uralom.

Hős az, aki önmagában összeegyezteti a Nap és a Hold világát.

Ha minden mindennel összefügg, akkor a teljesség fellelhető mindenben, hiszen ennek a mindennek a része minden.

Médiaguruk.

Kiapadhatatlan hit,

A szélnek nincs árnyéka, nem lehet tudni, honnan fúj.

A történelem lényegében a káosz és a rendteremtési próbálkozások históriája.

A teljes szabadság csak a centrumból értelmezhető.

Rozanov: „A személyiség a két nem napéjegyenlősége.”

 

 

 

Vannak helyzetek, amelyeket csak a halál old meg.
Ennél csak az a megrázóbb, ha valaki „fölöslegesen’ hal meg.

A végtelennek nincs vége.

A beszéd a lélek ruhája.  (Seneca)

Ha nem kapunk segítséget, az mi másért lehetne, minthogy megtanuljunk magunkon segíteni.

A támadónak a védekezővel szemben mindig előnye van.

A nem döntés is döntés.

Az ellenazonosulás is azonosulás.

A sors paradox, mert magunk építjük karakterünkből.

„Rég volt, amikor az emberek természetes bölcsességgel táplálkoztak, és a csillagokból áradó gondolatokat ették.” (Paracelsus)

A kommunikáció nem a szavakban jön létre, hanem az energiacserében.

A magok kozmikus információkat hordoznak.

Pillanatban az öröklét.

 

 

 

 

PATIKAMÉRLEGEK:

A méreg orvosság, az orvosság méreg.

A kevesebb több.

Feltétlenül bízni a sikerben – elbizakodottság nélkül.

A mértéket is mértékkel!

A véghezvitt küzdelem a megélt szenvedés üdvértéke.

Adni anélkül, hogy ellenszolgáltatást várnánk.

Szeretni a szív bölcsességével

Tapintatosan, de becsapás és félrevezetés nélkül.

Az erőszak a gyengeség jele.

A meggyőző őszinteségben nincs bántás.

Szabadnak lenni, de nem szabadosnak!

Nem iszunk előre a medve bőrére.

 

A mozdulatlan mozgató.

Ami megbetegít, az meg is gyógyíthat.

A fájdalom szellemi érzékszerv.

Személyes, karmikus képletünk.

Az ásvány= idő és tér foglyává lett, testet öltött szellemi erő.

A megsemmisülés félelme.

A mindenhatóság illúziója.

Félbemaradottság és befejezettség.

A lelki életben a fejlődés motorja a belső metamorfózis.

Megtorpanás.

Irgalmasság – az irgalmatlanság talaján

Aki nem tudja, honnan jön, azt sem tudja, hová tart.

 

 

Elfogadni azt, hogy nem fogadjuk el.

A víz nem folyhat visszafelé.

A Hold csak éjjel jöhet fel.

Szabadelvű szabadosság.

Keret.

Politikai pillanatfelvételek.

A techno civilizáció önmagát irtja ki.

A racionalizmus irracionalizmusa.

A profithajsza zsákutcája.

A mobiltelefonok mennyisége felülmúlja az emberiség számát.

A változások belülről, az emberi lélekből indulnak el.

Amerikában „alkotmányos jog” a fegyvertartás.

 

Kukoricasör.

Az ököljogtól a légi hadviselésig.

A kritikus pont.

A sivító nyílhegyek és nyílvesszők hang- és fényjelzései.

Az igazság pillanata.

Fényév.

A hódítók rablók, vagy birodalomépítők?

Faltörő kosok.

Városkapu, városfal.

Pszichológiai hadviselés.

Nyereg alatt puhított hús.

 

 

Törésvonalak.

Párhuzamos társadalmak.

Többségi társadalmak.

Értékválság és identitásdiffúzió.

Megidealizálódás.

Pillanatspirál.

Megtestesülés.

A középpontban az ellentétek egyesülnek.

Meditáció: a bennünk lévő örökkévalóság megélése.

Uralom a bölcsességgel, a „hatalom” erőszakja helyett.

Határ, hatás, hatalom.

A születés és a halál a létezés Janus arca.

 

Testünk ÉLŐ KÖR: minden pontja kezdet és vég egyben.

Minden betegség az energiarendszer megzavarodása.
A gyógyítás is csak ezen a szinten lehetséges.

Legfontosabb rábukkanni a jelenségek világában az
IRÁNYÍTÓ SZELLEMI ELV MŰKÖDÉSÉRE.

A lét eleven teljessége nem statikus.

Problémalátás és kérdésfeltevés rímpárok.

Létezés – megnevezés – megvalósítás hármasságban működnek.

Gondolat – szó – tett a másik hármasság.

Amit megfogok, az engem megfogott. (Hamvas Béla)

A hiányzó pólus.

A víz kivájja a medrét.

A víz a mélységeket keresi.

Vízmolekula.

 

 

A fa gyökerei genetikailag keresik a vizet.

„Kétsebességű Európa”.

A szerelemben is elfelejtünk tökéletesek lenni.

A túlfújt lufi előbb-utóbb elpukkan.

A fák nem nőnek az égig.

„Erőszakorgia”.

Szerpentin.

Show-biznisz, hírhisztéria, reklámpiac, spirituális túrizmus.

A vasutak építése „úttörő” vállalkozás volt a 19. században.

Mi a valóság abban, amiből semmi sem igaz?
(Hamvas Béla: Bizonyos tekintetben 312. oldal.)

Apoteózis

Van Archimédeszi pont, amelyből a világot ki lehet mozdítani?

 

 

A hit erősebb a tudásnál és a tapasztalatnál.

Mi történik azokkal a dolgokkal, amelyeket elfelejtünk?

Összeláncolva saját magammal, magamat el nem hagyhatom.

Alia iacta est!

Politikai görbetükör.

Isten a létezés kulcsfogalma.

A halottak hallgatnak.

Félelem a saját árnyékunktól.

Az is reklám, ha valaki nem reklámozza magát.

Búféreg.

Az örökható pillanat.

A pőre igazság.

 

 

A vízi és a légi közlekedés nagyon hasonlít egymáshoz.

A repülők cápa alakúak.

Hadi- és polgári repülés.

Léghajó és bombázó.

Az igézet az „ige” szó származéka.

Antikommunikáció.

Mi okozta a dinoszauruszok kipusztulását?

Táplálkozási lánc.

Atombomba gomba.

Lökéshullám.

Másodlagos hatások.

Járulékos károk.

 

 

A fekete lyuk.

Demokrácia deficit.

Bűnt bűnnel kioltani nem lehet.

Civilitika és politika.

Temetetlen halottak.

A természet nem öregszik, hanem folyton megújul.

Kiolvasni a folyamatokból a láthatatlan törvényszerűségeket.

Lehet nyomtalanul eltűnni?

Van és lehet elégtétel?

Kirakat perek és kirakat politika.

Politizálás, az állam szolgálata helyett.

„Nyelvében él a nemzet”.

 

 

Kultúrnemzedék

A háború soha nem lehet totál kontinuus győzelem, mélypontjai vannak.

A lehetetlen lehetséges,
a lehetséges lehetetlen.

A tét.

Az önismeret magunk taposta ösvény.

Az történt, hogy nem történt semmi.

Keresem az embert, aki keres engem.

Az ateizmus és materializmus vasfüggönye.

A kibernetikai forradalom „virtuális világa”.

Ólomkoporsó.

Szellemi és tárgyi örökségek.

Robothősök.

 

 

 

 

„Elesni emberi dolog, de felállni isteni eredetű.”

Testünk temploma.

Az igazi mágikus kulcs a SZEMLÉLETVÁLTÁS:

 •  alulnézetből felülnézetbe,
 • a részletből az egészbe.

Üstökös mag.

Napszél.

Csillagfonál.

Az „élet” keresése más bolygókon, de földi formákban.

A Naprendszeren túli világ igézete.

Test tabernákulum.

Ereklye üzérkedés.

Pszichológiai csapás.

Vándor énekesek.

 

 

St. Bernát Istenről: „Hosszúság, szélesség, magasság, mélység.”

A gótikus katedrálisok „kőbe vésett” ezoterikus üzenetek.

Felirat.

Vérvonal.

A kő és a csont analógiája.

Kézjegy.

Az idők kezdete.

Magfúzió.

Az emberiség tartós megtelepedésének „vágya” a világűrben.

Alkotmányos puccs.

Helioszeizmológia.

Napmag.

 

Napvihar.

Mágneses tér.

Szovjetizálás.

Hírszivárogtatás.

Hírverés.

Kristálylogika.

Érzelemvulkán.

A villám: híd az ég és föld között.

Úrasztal.

Napabrosz.

Az „igen” és a „nem” örök körforgása.

„Nem keresnél, ha nem lennék a tied. Ne nyugtalankodj.” 
                                                                                      
(Pascal)

 

 

A mágia a realitás mögött, a realitás a mágia mögött van.

A Vízöntő kor a bölcsesség élő vize.

Ami nem örök, az nem igaz. (Hermész Triszmegisztosz)

Miseüzérkedés.

Minél sötétebb az ég, annál fényesebben ragyognak a csillagok.

Meteorrajok csillaghullása.

A divat nemcsak azért születik, hogy kimenjen a divatból, hanem, hogy örök legyen.

Mustárgáz.

A kapitalizmus = M3 a mértéktelenség mértéktelenségének a mértéktelensége.

Amik vagyunk, és amik lehetnénk, az esetenként igen nagy differenciát mutat.

A drog nem válaszol a kérdésedre és nem old meg semmit, csupán elfelejted, hogy kérdéseid vannak.

Betűvetés.

 

 

Szupertájfun.

Szellemi kényszerzubbonyok.

Ideológiai diktatúra.

Diplomáciai labirintus.

Reálpolitika = erkölcsi felelősségtől való mentesség.

A betegség védőpáncél is lehet a feladatok megoldásától tart vissza. Ilyenkor van páni félelem a meggyógyulástól.

Az őstehetség entrópiája.

„Szekunder szégyen”

A ciklikus végtelenség.

A holisztika: flow.

Szóbokor.

Fénymag.

 

 

Bőrbatár.

Aranyfedezet.

Ikerdeficit.

Kód.

Vakhit.

Téveszmék rabjai.

Lángtenger

A mérhetetlen fájdalommal bizonyos fokú érzéketlenség is jár.

Kínvallatás.

A visszaélés a közéleti érdeklődéssel, a teljes közéleti közönnyel, érdektelenséggel ellensúlyozódik.

Globalokrácia.

Pénzszivattyú.

 

 

Roncsolásmentes anyagvizsgálat.

Onnan tudom, hogy el vagyok veszve, hogy kezdem megtalálni magamat.

Vizuális paradoxonok.

Fegyver-, drog- és emberkereskedelem fellendülése.

Figyelemelterelő viták.

„NO - GO” zónák.

A hatvány hatványozódik.

A hiány hiányt generál.

Szőnyegbombázás.

A fogkő rárakódik a fogakra, majd azok kitörnek alóla.

A halál minden élőben rejtetten jelen van.

Az Isten intenzív módon való megtapasztalása. (Seneca)

 

 

Bosszú helyett igazságtétel.

Multiverzum elmélet.

Zsaroló vírusok a neten.

Kíberbűnözés, kíber veszélyeztetettség.

Banki tranzakciók.

Koronatanú.

Sajtórágalmazás.

A lelkiismeret furdalás épp úgy sarkallhat gonosz tettekre,
mint megtisztulásra.

Triumvirátus.

Talmi bölcsességek.

Az érdek és félelem mozgató ereje.

Az anarchia öngólja maga az anarchia,
amely szétzilálja és felmorzsolja önmagát.

 

 

A szívbetegségek legfontosabb ellenszere a jókedv.

A mozdulat kidobja magát.

Káprázatbuborék.

Droggettó.

Statisztikai valószínűség.

Vétekszenny.

Miféle élet az, amelyben nincs kihívás?

Jégkatedrális.

A tapasztalati én áldozatul kell essék a végtelennek.

Magmandala: minden mag magában hordozza
a potenciális teljességének képét, anyagát.

Bűnlavina.

A fegyvertelenség védelme.

 

 

A fa válasza a szél kihívására a gyökér.
                                               (Illyés Gyula)

Csontkápolna.

Mesterségesen létrehozott természetesség.

Aszimmetrikus kiegyensúlyozottság.

A tengermély és az égbolt egymás tükörképei.

Jégtorlasz.

Gátszakadás.

Parazitizmus.

Visszaélés.

Uszony és szárny: az úszás és a repülés analógiája.

Minden mértéktelenség mélyén szorongás lappang.

Tudni „az” igazságot, és azt, hogy ezzel nem mindenki van így, a bölcs viselkedés példája lehet. Vagyis attól még tudhatjuk, képesek lehetünk, merhetjük és akarhatjuk magunkat az igazsághoz tartani.

 

 

Drón taxi.

Mindennél istenibb dolog Istennel működni. (Dionísius Aeropagita)

Aki kardot ránt, kard által vész el.

A nem létező nem keletkezhet soha, a létező nem semmisülhet meg teljesen.

Tudni a nem tudást: a bölcsesség kezdete

Úttalan út.

Az áruló Júdás végül felakasztotta magát és szétszórta az árulásért kapott pénzt.

Akit megölnének, nem lesz meddő. (Tao te king)

Klímamenekültek.

Botrányhömpölygés.

Sajtóspekuláció.

Jobb az igazságtalanságot elszenvedni, mint elkövetni. (Szókratész)

 

Maffia polip.

„Légy azzá, aki vagy!” 
                         (Pindarosz)

Ásványzóna a föld belsejében.

Az arany és az ezüst kozmikus porból keletkezik.

A cél nem szentesíti az eszközt.

A meggyőződésükben meggyőzhetetlenek.

Korallfehéredés a Nagy Korallzátonyon.

Egyetértés abban, hogy nem értünk egyet.

A zsarnok hatalma halálával véget ér.
A mártír hatalma halálával megsokszorozódik.
                                                        (Nelson Mandela)

Gyakorlat teszi a mestert.

„Digitális jólét”

„Politikai korrektség”.

 

 

Bűn szervezetek.

„Tégla”

Bolond balgaságok.

T3 : tiltás, tűrés, tagadás

Kiberterrorizmus.

Szókratész: Tudom, hogy semmit sem tudok.

Minden méregnek van ellenmérge.

Vasszigor.

Holtrészegség.

Lelkére beszélni.

Virrasztás.

Áramtolvajok.

 

 

Tudománydiplomácia.

Jégzuhatag.

Isten nem ver bottal.

Az átok visszaszáll.

Az egyensúlytalanságok egyensúlya.

Sebességhatár.

Sugárfegyver.

Fősodrású média.

Trauma tüske.

Meddő futamok.

Térugrás.

Vak vezet világtalant.

 

 

Bűn szervezetek.

„Tégla”

Bolond balgaságok.

T3 : tiltás, tűrés, tagadás

Kiberterrorizmus.

Szókratész: Tudom, hogy semmit sem tudok.

Minden méregnek van ellenmérge.

Vasszigor.

Holtrészegség.

Lelkére beszélni.

Virrasztás.

Áramtolvajok.

 

 

Tudománydiplomácia.

Jégzuhatag.

Isten nem ver bottal.

Az átok visszaszáll.

Az egyensúlytalanságok egyensúlya.

Sebességhatár.

Sugárfegyver.

Fősodrású média.

Trauma tüske.

Meddő futamok.

Térugrás.

Vak vezet világtalant.

 

 

A butaság és felelőtlenség ötvöződik.

A szél hol összetereli, hol szétfújja a felhőket.

Termoluminincenziós kormeghatározás.

Érzelmi űr.

Vadméhek túléléséhez változatos növényvilág szükséges.

A végtelen nem mennyiség, hanem irány. (Gauss)

A személyiség a nemek napéjegyenlősége. (V. Rozanov)

Megismerni azt a az élő összefüggésrendszert, amelyben saját életünk is gyökerezik.

Egyenes és fordított matematikai műveletek.

Kamatkörnyezet.

A gazdaságot a táj, a politikát a nép határozza meg.

Sás síkság.

 

 

Dimenziókapuk.

Ami megbetegít, az gyógyíthat meg a hasonlóság elve alapján.

Árfolyamgát.

Kém műholdak.

A szeretetben a szellem maradéktalan megvalósulása érvényesül.
                                                                   
(Hamvas Béla)

Legyen a VALÓSÁG a szövetségesünk!

Az is probléma lehet, ha nem ismered fel, hogy problémád van.

Spekuláció buborékok.

Törésvonalak és hamis konszenzusok.

Ólomöntés.

Kontinensvándorlás.

Homokszobrászat.

 

 

Elköteleződve az elidegenedésnek.

Hajválaszték.

Kultúrsokk.

Anonymus úgy lett nevezetes, hogy nem volt neve.

Kardmarkolat.

Propaganda gépezet.

Pszichopolitikai hadviselés.

Médiamezőny.

Irracionális materializmus.

Vakgyűlölet.

Az árulás vétke soha nem évülhet el.

Kormány rotációk.

 

 

Némely „tudás” a földi életet is földönkívüli eredetűnek gondolja.

Napkitörés.

Génbank.

Globális bunkerrendszer.

Idejekorán.

Hírhisztéria.

Kóbor kutyák, kóbor eszmék.

Klímaszkeptikusok.

Vérvonal.

Meteoropata.

Idétlen = saját időn kívüliség.

Hírharang.

 

 

Ködfal.

Felhőalakzatok.

A hurrikán szeme.

Csontkamra.

Csillagászati kókör naptárak.

A test a lélek temploma.

Hieroglifa = szent véset.

Halálra szeretgetett pingvin fióka.

A pingvinkolóniát övező láthatatlan határ.

Aláaknázott demilitarizált zóna Észak- és Dél-Korea között.

A megingathatatlan meggyőződés zavar.

Legyőzés helyett meggyőzés.

 

 

Elítélés = elutasítás, lenézés helyett megítélés = az igazságot, a valóságot látni.

Programozott káosz.

Lelki nyalánkságok.

A nép nem azonos a nemzettel.

Virtuális „valóság”?

Tárgyak, helyzetek, ereklyekultusz, zarándoklatok.

Fapofa.

A szeretet világformáló erő.

Az a tied, ami benned van, nem az, ami rajtad van.

Beszélő nevek.

Az ALKOTÁS túlemel önmagunkon.

A háborúban legelőször az élet szentsége vész el.

 

 

A média által manipulált közvélekedés.

A politika potyautasai.

Pszichotikusoknak tűnő vélekedések, állásfoglalások.

Mag-Európa, kontra lobbi-Európa.

Retorika és szimbolika.

Árnyékvilág.

Üvegbeton.

A börtönzsúfoltságból fakadó pereskedési ipar.

Félműveltség.

A folyadék felveszi az edény alakját.

Anyagfáradás, anyagromlás.

A vadludak V-alakban repülnek.

 

 

 

Űrszemét, űrszemét gyűjtés.

Pszichológiai hadviselés.

Hírfogyasztók.

Genderizmus.

A Titanic roncsmezeje 6000 méter mélységben, a tengerfenéken sok négyzetkilométeren terül el.

Búvárrobot.

Közéleti sületlenségek.

Robbanások és robbantások.

Háttér nélkül nincs előtér.

Az árulás árai.

Tőkemaximalizáció.

Botrány-szcenárió fenntartása.

 

 

Fantom egyetemek.

Selyemút.

Kikönyököl belőlünk az érzés.

Sokszor hatásosabb, ahogyan előadunk valamit, mint az, amit mondunk.

Visszaélés.

Kíberbűnözés.

Baklövés.

Konfliktusok legyalulása értékvesztés árán.

Globális káosz.

Fedőszervezetek.

Hézagmentes jogvédelem.

Közigazgatási perrendtartás.

 

 

Hangulatkeltés.

Lélekjelenlét.

A média ingerküszöbei.

Ellehetetlenítés.

Politikai boszorkányüldözés.

A precedens.

„Béke” béka lenyeletéssel?

Időzítés.

Űrkorszak.

Gigászi szemfényvesztés.

Hold – kolonizálás.

Bázis a Holdon.

 

 

Nem a társadalomban van a gyökerünk, hanem a társadalom gyökerezik bennünk.

Az életet nem eltölteni, hanem betölteni kell.

Dráma nélkül nincs katarzis.

Tulajdonságokon és szerepeken túl kell keresni igazi önvalónkat.

Lelki tanulás = az alászállásból merített felemelkedés.

A látás látvány. I se = értem.

Beszédtér.

Kósza szerelmek.

Az isteni nyelv és a bábeli zűrzavar.

Want to be.

Csak azt „szabad”, amit lehet.

Minden lélekzet vétel életben tart bennünket.

 

 

Az áldozat üdvértéke.

Az igazság végtelen energia.

A hazugság megköt, az igazság szabaddá tesz.

A KERESZT az ember jelképe:
a vízszintesség és függőlegesség metszéspontja.

A világmindenség és a társadalmi élet alapja az ÖSSZHANG.

Csak remélhetjük, hogy a rabszolga társadalom megszűnt. És az ADÓSRABSZOLGASÁG?

MESTERFA: az erdők természetes ősfái, amelyek a TERET TARTJÁK a gravitációval és a kapaszkodással.

Az emléknek száz ideje van.

A háborúk háborúja még hátravan.

Úszni mindenki tud, nem kell tanulni, csak meg kell próbálni.

SZÓZSONGLŐRÖK.

Erőszakkal senkit nem lehet jóvá tenni.

 

 

A JÓ egyféle, változatai csak a rossznak vannak.

A zene a leganyagtalanabb művészet. Ahol a szó véget ér, ott a hang „megszólal”.

Boldogok, akik halni éltek.

A lélekzet az egyetlen sajátunk.

A jogpozitivizmus (Hans Kelen 1881-1972) hatalma JOGNEGATIVIZMUS lett.

Ami meghal, energiává változik.

A részigazság csak fél tudás.

Aki szeretetre vágyik, azt nem vezérelheti gyűlölet.

Mindent MÉRTÉKKEL! Még a mértéket is.

A Pánik éppen azt akadályozza meg, amit tennie kellene. Ettől még jobban bepánikol.

Az alkímiai eljárás maga az emberi magatartás.

„A szellemfelejtésből nehéz felébredni”. (Hamvas Béla)

 

A hitetlenek a hitetlenségben hisznek.

A henger hengeralakja kell ahhoz, hogy hengeríteni lehessen.

Három előítélet: az ember állat, lélek nincs, a halál megsemmisülés.
                                                                                  (Hamvas Béla)

A matematikai képletek és geometriai ábrák láthatatlan
folyamatokat rögzítenek.

Az ú.n. téli időszámítás az „igazi idő”, mivel nyáron toljuk előre az órát egy órával.

A teremtett világ, mint egy jármű, maga visz el bennünket a legfőbb lényeg, a létértelemhez.

„Bon omnis moriar.” (Nem halok meg egészen) Horatius.

A sötétség csak addig tud sötétség maradni, amíg a FÉNY el nem árassza.

Az élet megölhetetlen.

A félelem az öröm gyilkosa.

A felelősség kirajzolja a helyünket egy helyzetben.

Aki nem akar/mer/tud/képes elköteleződni, az az el nem köteleződésnek köteleződik el.

 

 

A nem döntés is döntés.

Ambivalencia.

Az államigazgatás láthatatlan törvényszerűsége a JOGREND.

A hit a teremtőerőt aktiválja bennünk.

A beszéd a lélek ruhája.
                                 (Seneca)

Amit birtokolsz, az birtokol téged.

A VILÁGREND VAN! Ahhoz csak igazodnunk lehet,
nem „helyreállítani”, vagy megváltoztatni.

Nagy rabság tévesen azt gondolnunk magunkról, hogy „szabadok” vagyunk
– a világ élő összefüggésrendszerétől –

„Légy hű magadhoz, s mint napra új nap következik,
álnok magadhoz sem lész.”
                                                    (Shakespeare)

Villámárvíz.

Mondvacsináltságok.

Gondolat, szó, tett együtt jár.

 

 

Az ihletet és lelki energiáinkat is tudnunk kell uralni. Aki nem ura pszichikai energiáinak, sem örömre, sem tanulásra nem képes.

Ép lélek = ép test!

Tájabsztrakció.

Színdinamika.

Műút.

Szárnypróbálgatás.

Jégkatedrális.

Betlehemi jászol.

A problémák megoldásának halogatása maga is probléma.

A szabadság és önfegyelem elválaszthatatlan egymástól.

Aszfaltkígyók.

Üstökös mag.

 

 

Minden deviancia mélylelki és egyben társadalmi probléma is.

Atomóra.

Napteleszkóp.

Csillagrobbanás.

A pók középről szövi mandalahálóját.

Fellobban a láng egy utolsót, mielőtt ellobban.

Az energia nem hozható létre és nem pusztítható el, csupán átalakítható.

Az energia láncreakciókban működi.

Az élet mindig utat talál a felülkerekedéshez.

Agyonhallgatás.

A feltétel nélküli szeretet lényege éppen az, hogy maga sem szab feltételeket.

Figyeleméhség.

 


Erőltetett vidámság.

Hamis nevetés és kedvesség.

A FÉNY mindent megvilágít, nemcsak azt, amit látni szeretnénk.

A megtáncolt táncot senki nem veheti el tőlünk.

Egyaránt vagyunk azok, amire képesek vagyunk, és amit nem tudunk megtenni.

A végtelenséget a végességen belül tudjuk megközelíteni.

Osszarium: csontpiramis.

Ami bennünk van, kívül is megtalálható.

Heliotropizmus.

Jégcunami.

Csipkefaragás.

Időhömpölygés.

 

 

Bőgőmajmok.

Időutazás.

A rákos daganat térszűkítő folyamat.

Ön agyongyűlésezők.

Nómenklatúra bürokrácia.

A kritikusok elsősorban önmagukkal elégedetlenek.

A tények: tények.

Cserekereskedelem.

Tolvajkulcs.

Erkölcscsősz.

A kiszáradt kutat már nem lehet feltölteni, felülről hiába öntenek bele vizet.

Scientifikáció.

A virtuális világ nem létezik.

A tér minden irányú.

Időhorizont.

Emésztőgödör.

Intézményesített káosz.

Önaláaknázás.

Villámáradás.

Madár porfürdő.

„Harkályhegek” a fák kérgén.

Pletyka futótűz.

A hazugság hazugságot fial.

„Ami nem örök, az nem igaz”.
                    (Hermész Triszmegisztosz)

Csupán a kellemest szeretni, vulgáris illetlenség,
hiszen az élet örök harc az ellentétek között.

Fényszennyezés.

„Minden pillanatban létem egészét élem”.
                                        (Hamvas Béla)

A torzóban a láthatatlan teljesség van jelen.

Sorstorzó.

A társadalom egyénekből áll.

Kényszerzubbony.

Napszél.

A madárdal soha nem hamis.

Kultúrpesszimizmus.

Koldustarisznya.

A halált örök erő intézi. 
                       ( Tao-te king 74. vers )

 

 

Nem lehet az az értékrend, hogy nincs értékrend.

Ha valaki szeretetre vágyik, nem vezérelheti gyűlölet.

Az elvakult embereket a tények sem győzik meg.

A bolygók: archetípusok.

A számok is archetípusok.

A kocka el van vetve, vagyis minden kezdet magában hordja a véget.

A minden a mindenben, miként magban a gyümölcs és gyümölcsben a mag.

Kronosz és Kairosz: az időmennyiség és időkvalitás.

Ami megtörténhet egy időpontban, annak a kvalitása megfelel az adott időkvalitásnak.

A bimbó nem maradhat bimbó, ki kell nyílnia.

A változás: örök.

Örök múlandóság.

 

 

Az istentelenek útja is Istenhez vezet.

Képregény.

Amíg az egyik, vagy a másik végletbe vagy,
nem ismerheted meg az EGÉSZET.

Vérvonal.

Liszt Ferenc dallamviharai.

Perbeszéd verseny, mint nűfaj.

A szépség: előjog.

Szélütés.

A szenvedés egyaránt teheti az embert önzővé és önzetlenné.

Nagy lobot vet a láng, mielőtt kialszik.

Békediktátum. ( ? ? ? )

Belehalni a „jólétbe”.

 

 

 

Perverzió= testi – lelki – szellemi kielégületlenség.

Luther Márton (1483-1546) a „német Herkules”.

Nehéz a harc a dogmasárkányok ellen, mert a levágott fejük helyébe másik nő.

A gondolatokat nem lehet elégetni.

Lehel CSATAKÜRTJE a Jászberényi Múzeumban várja megszólalása idejét.

A meghirdetett „szabad” gondolkodás csak egy újfajta dogmatizmus.

Az a jó, ha a tánc az fejezi ki, amit csak tánccal lehet kifejezni.

A nem normális reakcióra adott nem normális reakció lehet normális?

Világító felhők.

Só urna.

Búvárharang.

„Velem nem történhet meg!" - tévhite.

 

 

Már annyira folyékonyan hazudik, hogy igazat nem is tud mondani.

Kristálybarlang.

Kristálykoponya.

Az igazság és hazugság között a különbség ontológiai.

Akik elől elzárják a világi lehetőségeket, azok belső emigrációba kényszerülnek.

Az életidő, vagy emberöltő lényegében időkaloda.

A SOK sokasodik, még többre vágyik, még többet akar.

A félelem megbénítja a lelket.

„Mit ér a tudomány, ha értelme nincsen?”
                                                   (Montaigne)

Olykor az a legnagyobb kockázat, ha nem vállalunk kockázatot.

Piacorientált „kultúra”.

„Emberanyag”, „embergyártás”.

 

 

Élelmiszerbűnözők.

Táj rehabilitáció.

Én – konform.

Gyűlöletnyilak.

A világőrület szétziláló, a REND összetartó erőt jelent.

Fényadagolás.

Megfoghatóvá tevés.

Vérbíró.

Hullámfelhők.

A homokszemek önsúlya az összetartó erő.

Korszerűnek tartott téveszmék.

A sikertelenség ben jelent feltétlenül érvénytelenséget.

 

 

A marxista „gondolkodók” eszmei zavarodottsága.

A szeretet leg lényege, hogy HATÓERŐ.

Kádertemető.

Médiumok agymosodája.

Nyugodt szemlélődés és/vagy nyugtalan megújítási szándék.

A kapitalizmus fiktív tőkére épülne.

Hullámsír.

Ultramodern lelki – szellemi szenvedések.

Szívszaggató kín.

Az értelmezések rajzó méhkasa, darázsfészke.

„A nehéz gyermekkor rossz emésztés”
                                              (Jack London)

Politikai széllovasok.

 

 

Tűzhal.

Sajnos, hogy a jók nem elég erősek, az erősek pedig nem elég jók.

Nagy paradoxon, hogy a változáshoz el kell tudnunk magunkat fogadni,
olyannak, amilyenek vagyunk és amin éppen változtatni kellene.

Mondvacsinált.

A konfliktuskerülő álbéke magatartás
valósággal vonzza az újabb konfliktusokat.

A szeretet gyémántnál keményebb, a halálnál erősebb,
a gyűlölet visszapattan róla.

Intellektuális szadisták.

Az energia struktúráját a hullámhossz és a frekvencia alakítja.

Pars pro totó = minden rész az egészért van.

Minden megkülönböztetésnek az egységesítést kell szolgálnia.

Vasfüggöny.

Ízisz sorsfátyla.

 

„Ha boldogok akartok lenni. tegyetek boldoggá másokat”
                                           (gróf Batthyány Strattmann László)

Erények szabta mérték.

Krízisből vezet az út a katarzishoz.

Palackposta.

Boldogságbuborék.

Negatívum nélkül nincs pozitívum.

„Isten nem kockajátékos.”
                               (A. Einstein)

Atom monopólium.

Szemétszigetek és szeméthegyek.

Terminológiai zűrzavar.

Probléma gyökerek és probléma előjövések.

A történelemben tények vannak, nincs „ha, vagy akkor”.

 

 

Sugárszennyezettség levegőben, vízben és földön.

Az atommagtól az atombombáig.

Véleménymenedzselés.

Ha körbe akarod utazni a világot, hogy találj egy tanítót, megjelenik azonnal.
                                          (zen mondás)

„Az egyszerűség a végső kifinomultság.”
                                        (Leonardo da Vinci)

A szleng eredete tolvajnyelv.

Ipari formatervezés.

Fonák fejlemények.

Lelki környezet szennyezés.

Mennykő, tűzkő.

Fénymadár, tűzmadár, főnix.

Hajnalhasadás


 

Jogkör.

Archeogenetika.

Körülményeskedők.

Víz – „ipar”.

A lélek szaunája a humor.

Bevándorlási láncreakció.

Tapsvihar.

Szubdiszciplina.

Meghasonlás.

Petefészek.

Elképesztő képtelenségek.

Térerő.


 

Hazugságspirál.

Nyavalyatörés.

Robbanómellény.

Vérdíj.

Káoszkezdeményezés.

Költség hatékonyság.

Profitéhség.

Tantaloszi kínok.

A gorillák nem tudnak úszni.

Elefánthal.

Szívhang törvény.

Atomalku.

 

 

Pszichoaktív szerek.

A fénysebesség állandó.

Az idő nem állandó.

Atomóra.

Látóhatár.

Műholdak.

Robotolimpia.

Banán köztársaság.

Panoráma adó.

Hazugságlavina.

Az Igazság: EGY.

A pillanat örök.

 

 

A tánc hang nélküli zene.

Lenullázódás.

Hihetetlen, hogy mennyi hitetlen ember él a Földön.

Nukleáris holokauszt.

Futótűz.

Az ösvény a haladás jelképe.

A fejlődés szerves folyamat, mégha néha ugrásokat is mutat.

Gyufaépítmények.

„Kebledben hordozod sorsod csillagát.” 
                                                    (Schiller)

Semmi sem olyan sikeres, mint a siker.

A csodákban az a legcsodálatosabb, hogy tényleg megtörténhetnek.

Miden „út” vezet valahová.

 

Ipari hó.

Anyag, stressz, sokk.

A gonoszság nem valóság, pszeudoegzisztens.
                                                         (Hamva Béla)

„A zenei anyanyelv a népdal”.
                                                         (Kodály Zoltán)

„Jól csak  szívével lát az ember”:
                                                         (Exupéry)

Vízre írt és szélbe suttogott versek.

Hideglelés.

Formaszellemek.

Az ősrobbanás előtti „időbe” nem lehet visszamenni,
mert akkor még nem volt idő.

A maszk mágikus eszköz: elfed és felfed.

„Az élet nem elmélet, az élet valóság”.
                                                        (Csontváry Kosztja Tivadar)

„Istentelenül pedig kérdezem: mi célja van z embernek  földön?
                                                        ( Csontváry K. T. )

 

 

Holokauszt ipar.
            (Kertész Imre)

A gyöngyhalász igazgyöngye.

A világot a paradoxonok világítják meg.

A virtuális világnak is vannak kutatói.

A hegedű és a hegedűs: EGY, miként  vonó sem választható el a hegedűtől.

Az élet szentsége civilizációs minimum.

Adósság = negatív vagyon.

A rímek lényege, hogy illeszkedve összeálljanak EGÉSSZÉ.

„Soha nem olyan tevékeny az ember, mint amikor kívülről látszólag semmit sem csinál „
                 (Cato)

A pók önmagából szővi hálóját.

Az IGAZSÁG eltitkolhatatlan, és feltartóztathatatlanul halad a maga útján eljutva a létóceánig.

Isten léte bizonyíthatatlan, mert ő maga a LÉT

 

 

Időpatina.

Kirakatper.

„A nyelv nem logika, hanem lélek”.
                                        (Karácsony Sándor)

Iparmágnások.

Őrjítő, hogy nem látja, milyen őrjítő.

Nyájimmunitás.

Házassági diplomácia.

A szabadság nem külső körülmény, hanem természetes belső élmény.

Az idő próbája.

Fénybogár.

Vérvonal, vérségi kötelék.

Vírusradar.

 

 

Immunvihar.

Antitest.

Globális vakcinaverseny.

Adósságspirál.

Drogliberalizáció.

Látványpolitizálás.

Piacképes tudás.

Műanyag STOP!

„Minden megalkuvás nyomorult és hiábavaló”.
                                                            (Ravasz László)

Adós rabszolgaság.

Sorsfintor: ráeszmélünk arra, hogy fel kell eszmélnünk.

Pókselyem.

 

 

Drón – piac.

Villámárvíz.

Vérbíró.

Vádalku.

A hedonista elkeseredése amiatt, hogy lejárt hedonizmusa ideje.

Minden igazságtalanság szétmorzsolódik.

A tanú temető.

Kamatspirál és adósságörvény..

Őssejtek.

Kockakő.

Sókristály.

Varázsige.

 

 

Időnk végén a végtelen időben.

„Az őrült az az ember, aki mindent elvesztett, csak az eszét nem.”
                                                                     (G. K. Chesterton)

A bocsánatkérés olcsó valuta.

A fényszennyeződés miatt a városokban a csillagok alig láthatók.

Hatványozódás: csak amikor már a betegségtől is beteg vagy, akkor gyógyulsz ki belőle.

A spiritualitás nem kondicionálható.

Ha normálisan el lehetne válni a páromtól, nem válnék el tőle.

Az igazság: EGY, a pillanat: ÖTÖK.

Tudnék jókedvű lenni, ha lenne hozzá kedvem.

Betegség – ökológia.

Harmatgyökerek.

Tévelygések erdeje

 

 

 

Harmatszedő asszonyok.

Az erőtöbbletből fakadó szelídség és nyugalom.

Pénzhamisítók.

A gát erősíti a gátolt erejét.

„Szókratész nagyon szerette az erényt, de nem törekedett rá, hogy annál könnyebben elérje.”
                           (Montesquieu)

Pergamen baktériumok.

Izlésficam.

Csavart oszlopok.

Iszapvulkán.

„A bölcsesség kikristályosított szenvedés”.
                                                     (Rudolf Steiner)

Az értéksemlegesség maga is érték.

„Nem a szavak és nem a törvények uralják a világot,
hanem a jelek és jelképek.”
                                           (Konfucius)

 

 

Villámáradás.

Érpálya, vérpálya.

Vérengzés.

Vélemény diktatúra.

Vélemény ipar.

A politikai naivitás gyakran párosul indulatos csőlátással.

Melléfogás.

Koporsóvivők.

„A kéz mindig kéznél van.”

Időegység.

Villámtréfa.

Akik az igazságot valóban tudják, megismerték, nem kételkedhetnek a győzelmében.

 

 

Aki nem tudja saját problémáját megoldani, nem lesz képes másokon segíteni.

A nyugati emberek mindig másokon akarnak segíteni.

Hajhagyma.

Nyílt tenger.

Valószínűségszámítás.

Erdőtűz.

Vérbeliség.

Űrszemét.

Véleménybuborék.

Technikai cunami.

Írtóhadjárat.

Antikommunikáció.

 

 

Jégvadászat.

Autoimmun betegség.

Tollbamondás.

Szkarabeusz pajzs.

Aki relativizál, annak az ABSZOLÚTUMOT is ismernie kell.

Következmények nélkül???

Az üresség ereje megmutatkozik a kerék küllőjében, az edény befogadásában,
a ház belső terében.

Hatásvadászat.

Csodagyerek az, akiből csoda felnőtt lesz.

„Poéta nascitur”.

Vérkötelék.

Időkapszula.

 

 

Aszfaltbetyár.

Töviskoszorú.

Minden gyűlölet mélyén öngyűlölet van.

Önismereti fehér foltok.

A feudális rend irigységéből született új fogalmak:

 • pénzoligarcha,
 • drogbáró,
 • médiacézár.

Az esélyegyenlőség a vagyon egyenlőség ígérete.

Környezetbarát légi közlekedés.

A szimbólumok metanyelve.

A dialógusok kultusza.

Demokrácia „mentése” antidemokratikus módszerekkel.

Tech – cégek, pl. Szilícium völgy.

Jogállamiság, a jog fogalmának tisztázása nélkül.

 

 

Technikai esetlegességek.

Szerzői jogdíj.

A hagyomány és a divat törésvonala.

Ossarium.

A talentumnak 2 dolog árt nagyon:

 • ha túl támogatják,
 • egyáltalán nem törődnek vele.

Generációs feszültségek.

Társadalmi elvárások.

Pusztába kiáltott szó.

Tömegsír.

Polihisztorok.

„A filozófia a legmagasabb rendű zene.”
                                                     (Püthagorasz)

„Számtalanszor jártam már köztetek.”
                                                     (Püthagorasz)

 

 

A lekenyerezés érzelmi zsarolás.

Önismereti fehér foltok.

Kíberbűnözés.

Szabad kereskedelem kemény szabályai mögött megbúvó kemény érdekek.
Lásd: Brexit - Eu megállapodások.

Vélemény buborékok.

Bioinformatika.

A sötétség a világosság hiánya. Nem fogadhatja be, mert akkor már nem lenne sötétség.

Mageleség.

Aranytoll és ezüstceruza.

Jótállás.

Félelemtöredékek.

Potyalesők.

 

 

Mindenki tévedhet, de csak a balga ragaszkodik tévedéséhez.
                                                                                              (Cicero)

Kagylókürt.

Kegyelemdöfés.

Csontsoványság.

Sárkunyhó.

„Az életet csak visszafelé lehet megérteni, de élni előre kell.”
                                                                                         (Kierkegaard)

Szövegmező.

Arcátlanul felvállalt arcátlanságok.

AZ ÉLET ÖRÖK!
Ezt kell megértenünk, amikor ide leszületünk a múlandóságba.

Mindenkinek saját kulcsa van a sikerhez.

„Addig zsugorodj, ameddig a takaród ér!”
                                                  (Rejtő Jenő)

A sejtmag őrzi a génállományt.

 

Politikai tudattalan

Hamvas Béla Kör
A napbárka útja
Az időszámítás alapját minden kultúrában a Nap körforgása képezi.
A Nap rajzolja ki az évkört az időben.
Megtekint
Mitológia
Kleio, a történet múzsája.
Kezében pergamen tekerccsel ábrázolják.
Megtekint
Interjú
A jó kérdés már önmagában válasz is.

Megtekint
Holisztikáról holisztikául
Minden mindennel összefügg.
Az egész világ egy összefüggés-rendszer.
Megtekint
Pszichológiai és asztrológiai esettanulmányok
Miként cseppben a tenger, úgy egy-egy esetben
komplett történet rejlik.
Megtekint
Több dimenziójú kettősség
A teremtett világban minden megkettőződés
a poláris párjával létezik, ellensúlyozódik.
Megtekint
Végtelen kommunikáció
A rezgő világegyetemben minden információ
odatalál a frekvenciasávjába.
Megtekint
Szerzők, recenziók
Idézetek, címszavak, kulcsfogalmak,
kivonatok, felvillanások.
Megtekint
Eszmefuttatások
Gondolatok, amelyek megfutják pályájukat,
formát öltenek.
Megtekint
Politikai tudattalan
Tudattalanunk harmadik rétege, a közösségeket is magában foglaló /társas/ társadalmi tér.
Megtekint
Gnómák
Csiszolt kövek, amelyek kötőanyag nélkül illeszkednak a valóságba,
mint a piramis építőkövei.
Megtekint
Hamvas Béla kör
1989-ben Budapesten alakult az ELTE-n, nyitott szellemi kör.
Előadások, havi rendszerességgel.
Megtekint
Lap tetejére